Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia Alna Business Solutions sp. z o.o. ze spółką „Ensofcon” sp. z o.o. z dnia 27.03.2024 r.

#Inne

2024 - 03 - 27

W związku z zamiarem połączenia spółki Alna Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247019, NIP: 5252350216, REGON: 140353253, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł („Spółka Przejmująca”, „Alna Business Solutions”) ze spółką „Ensofcon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000091384, NIP: 9521883082, REGON: 017475388, kapitał zakładowy w wysokości 120.000,00 zł („Spółka Przejmowana”, „Ensofcon”), Zarządy łączących się spółek w dniu 27.03.2024 r. podpisały i uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej, na podstawie art. 500 § 21 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami. Plan Połączenia zostaje udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o wpis połączenia ww. spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Opublikowano w dniu 27.03.2024 r.


„Plan połźczenia PL ABS i Ensofcon”

Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia Alna Business Solutions sp. z o.o. ze spółką „Ensofcon” sp. z o.o. z dnia 27.03.2024 r.
Alna

Alna

Profil autora